Government of Nepal

Ministry of Agriculture and Livestock Development

Notice

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
कृषि तथा पशुपन्छी तर्फका स्थानीय तहहरुमा रहेको दरवन्दी विवरण (उपमहानगरतर्फ) 5 months ago
13 Oct 2019 - 11:21:49
pdf View Download
कृषि तथा पशुपन्छी तर्फका स्थानीय तहहरुमा रहेको दरवन्दी विवरण (पशुसेवा) 5 months ago
13 Oct 2019 - 11:20:51
pdf View Download
मसलन्द सामानहरु खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना 5 months ago
13 Oct 2019 - 11:18:49
pdf View Download
मकैबालीमा लाग्ने अमेरिकन फौजीकीरा सम्बन्धी जानकारी 5 months ago
13 Oct 2019 - 11:17:16
pdf View Download
सूची दर्ता अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा 5 months ago
13 Oct 2019 - 11:13:06
pdf View Download