Government of Nepal

Ministry Of Land Management, Agriculture & Co-operative

Province No.4, Pokhara , Nepal

Notice

Attached Documents
Title upload Time Type View Download
कृषि प्राविधिक सेवा करार पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 1 year ago
03 Mar 2019 - 15:52:37
pdf View Download
कृषि प्राविधिक सेवा करार पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 1 year ago
03 Mar 2019 - 15:50:48
pdf View Download
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापनाका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 1 year ago
03 Mar 2019 - 15:48:45
pdf View Download
म्याद थप सम्बन्धि सूचना (साझेदारीमा कोल्ड स्टोर चिस्यान केन्द्र कोल्ड रुम स्थापना कार्यक्रम ) 1 year ago
03 Mar 2019 - 15:46:23
pdf View Download
म्याद थप सम्बन्धि सूचना (पशु हाट बजार कार्यक्रम र मूल्यश्रंखला परियोजना कार्यक्रम सञ्चालन ) 1 year ago
03 Mar 2019 - 15:44:49
jpg View Download
चक्लाबन्दी प्रबर्द्धन कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना 1 year ago
03 Mar 2019 - 15:41:51
jpg View Download
सहकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई आयोजना प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना ! 1 year ago
03 Mar 2019 - 15:39:56
pdf View Download
कृषि प्राविधिक पदकोअन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना 1 year ago
03 Mar 2019 - 15:37:08
pdf View Download
कृषि प्राविधिक पदका उमेद्वारको सिरियल नम्बर 1 year ago
03 Mar 2019 - 15:34:27
pdf View Download
आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (मूल्यश्रंखला परियोजना, साना सिंचाई लगायतका कार्यक्रमहरु ) 1 year ago
03 Mar 2019 - 15:29:34
pdf View Download
मोडल-फार्म-स्थापनाको लागि-आवेदकले-पेश-गर्नुपर्ने-प्रस्तावको-नमूना 1 year ago
03 Mar 2019 - 15:21:08
pdf View Download
कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य मोडेल फार्मको लागि परियोजना प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 1 year ago
27 Jul 2018 - 08:47:22
pdf View Download