Government of Nepal

Ministry Of Land Management, Agriculture & Co-operative

Province No.4, Pokhara , Nepal

Recent Update

Attached Documents
Title Size Type View Download
कोल्ड रूम (cold room) स्थापना सहयोग सम्बन्धी सूचना मे 1, 2019 ... jpg View Download
गण्डकीका कृषि सचिव दवाडीद्धारा पदबहाली मे 1, 2019 ... pdf View Download
कोल्ड रूम (Cold Room) स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्तावहरू छनोट सम्बन्धी सूचना मे 2, 2019 ... jpg View Download
शिलबन्दी बोलपत्र अाव्हानको सूचना मे 2, 2019 ... png View Download
उत्पादनमुलक सहकारी संघ संस्था प्रर्वद्धन सहयोग कार्यक्रम र चक्लाबन्दीमा अाधारित सामुहिक खेती गर्न सहकारी संघ सस्थालाइ अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी सूचना मे 1, 2019 ... jpg View Download